Mediation uitgebreid

Inleiding
In de praktijk van alledag krijgt iedereen te maken met geschillen. Dat geldt voor particulieren en bedrijven, verenigingen en stichtingen, en ook voor dienstverleners en hun cliënten. Als zo'n geschil niet in een gesprek of door onderhandeling uit de wereld kan worden geholpen, dan is het gebruikelijk dat een derde wordt ingeschakeld - een rechter, arbiter of bindend adviseur - die een bindende beslissing neemt. In feite betekent dit, dat het geschil uit handen wordt gegeven door degenen om wie het werkelijk gaat, de belanghebbenden. Het is bekend dat dit soort procedures vaak veel tijd nemen, kostbaar zijn en dat de uitkomst onzeker is. In Nederland en het buitenland is dan ook gezocht naar alternatieven voor geschillenbeslechting. Dit staat bekend onder de afkorting ADR ( Alternative Dispute Resolution ). Het belangrijkste alternatief is:

Mediation
Mediation is een vorm van geschillenbeslechting waarbij betrokken partijen met behulp van een mediator tot een gezamenlijke oplossing van hun geschil komen.

De mediator is een door betrokkenen ingeschakelde professionele onafhankelijke derde die beschikt over verschillende vaardigheden en technieken om hen te helpen zelf hun eigen geschil op te lossen.

Mediation

 • Bij een geschil binnen een samenwerkingsverband zoals maatschap, stichting, vereniging, bewonersorganisatie etc.

Voordelen van Mediation zijn onder andere:

 • snelheid, eenvoud, creativiteit en flexibiliteit
 • veelal lagere kosten
 • betrokkenen behouden zelf de verantwoordelijkheid voor en grip op de oplossing van hun geschil
 • maatwerk, gericht op heden en toekomst
 • het in stand houden van of zelfs verbeteren van de relatie tussen partijen door een groeiend begrip voor elkaars belangen.

Mediation

 • Bij een geschil binnen een onderneming, zoals kan ontstaan bij ontslag, tussen personen en/of afdelingen, tussen ondernemingsraad en bedrijfsleiding, bij fusies etc.
 • Bij een geschil tussen verhuurder en huurder, een burengeschil, bij een probleem in een vereniging van eigenaren.
 • Bij een verstoorde relatie tussen bijv. arts en patiënt, verzekeraar en verzekerde, cliënt en dienstverlener.

Voorwaarden voor Mediation zijn dat betrokkenen bereid zijn over het probleem te onderhandelen en bereid zijn respectvol met elkaar om te gaan. De keuze voor Mediation is altijd een gezamenlijke beslissing. Deskundigen zoals advocaten en accountants kunnen door partijen worden ingeschakeld en hen desgewenst gedurende de gehele Mediation terzijde staan.

Vertrouwelijkheid is een belangrijke voorwaarde van een geslaagde Mediation. De betrokken partijen en de mediator verplichten zich tot geheimhouding, tenzij gezamenlijk anders overeengekomen wordt. Niet alle geschillen zijn door Mediation op te lossen. Het staat partijen te allen tijde vrij om de Mediation te beëindigen en zich alsnog tot de rechter te wenden. Zelfs als een Mediation niet tot volledige overeenstemming leidt, is er vaak een aantal deelproblemen wel opgelost en misverstanden uit de weg geruimd. Veel problemen zijn echter wel goed, snel en goedkoop geheel door Mediation op te lossen.

Mediation

 • Bij een geschil tussen overheden en / of overheid en burger.
 • Voor een regeling tussen dader en slachtoffer van een overtreding of misdrijf.
 • Bij een geschil over de uitleg van overeenkomsten en nalatenschappen.

De lokatie waar de Mediation plaatsvindt wordt in onderling overleg bepaald. De kosten van een mediator worden berekend naar een uurtarief. Het afgesproken tarief wordt vaak vastgelegd in een schriftelijke "Mediation-overeenkomst". In beginsel draagt iedere partij voor een gelijk deel bij in de kosten van de Mediation.

Mediation

 • Mediation kan zeker ook bijdragen tot het voorkomen van geschillen: het vroegtijdig inschakelen van een mediator kan leiden tot een efficiënt verloop van als moeilijk ingeschatte ouderhandelingen.