Mediationclausule

De Stichting Mediators Federatie Nederland adviseert de navolgende bepaling in contracten en algemene voorwaarden op te nemen.

Geschillen
In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het reglement van de Mediators Federatie Nederland te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van die Mediation.

Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als bedoeld als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door:

(BIJ OPSTELLING VAN DE OVEREENKOMST KIEZEN VOOR A OF B)

(A)
arbitrage overeenkomstig de daartoe strekkende regelen van ... (naam en vestigingsplaats arbitrage-instituut), zoals deze luiden op de datum van het aanvragen door de meeste gerede partij van de arbitrage.

(B)
de bevoegde rechter te ...